Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

a) propagowanie kultury artystycznej,
b) wspieranie krytyki artystycznej,
c) propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze.

Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

a) zbieranie i opracowywanie informacji o czasopismach kulturalnych,
b) działanie na rzecz rozwoju czasopism kulturalnych,
c) wspomaganie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez wydawców i redakcje czasopism kulturalnych,
d) wydawanie i współwydawanie czasopism kulturalnych, wortali internetowych oraz książek,
e) współpracę ze środkami masowego przekazu,
f) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami dla osiągania wspólnych celów statutowych,
g) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami,
h) wsparcie techniczne, szkoleniowe oraz finansowe instytucji, organizacji i osób dla osiągnięcia celów statutowych Fundacji.