2005 - OTWARTY KONKURS DLA CZASOPISM KULTURALNYCH

CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2005


CEL PROGRAMU

Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.


DLA KOGO?

Program jest kierowany do redakcji i wydawców czasopism -zarówno drukowanych, jak i internetowych - uwzględnionych w katalogu czasopism.pl. Wydawców czasopism, które nie są uwzględnione w katalogu, a spełniają kryteria, prosimy przede wszystkim o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


ROZWIŃ SWÓJ SERWIS INTERNETOWY

Wydawcy czasopism spełniający kryteria programu mogą się ubiegać o mikrogrant na bieżące utrzymanie i rozwój wydań internetowych (m.in. honoraria autorskie, opracowanie graficzne, redaktor). Decyzję o przyznaniu grantu podejmie niezależna komisja, oceniając: jakość i różnorodność publikowanych materiałów, inwencję redakcji w poszukiwaniu i prezentowaniu tematów i idei oraz pomysł na rozwój internetowej wersji czasopisma.


PUBLIKUJ W INTERNECIE

Czasopisma drukowane, które nie posiadają jeszcze wydania on-line lub wszystkie te, które chcą zmodernizować własne serwisy internetowe mogą uzyskać dostęp do systemu zarządzania treścią Gazeciarz – umożliwiającego łatwe i szybkie tworzenie wydań internetowych czasopism. Obsługa systemu nie wymaga szczególnych umiejętności webmasterskich ani specjalistycznego oprogramowania – wystarczy dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa i znajomość podstaw języka html. Redaktorzy czasopism, którzy skorzystają z tej propozycji, zostaną przeszkoleni z podstaw obsługi Gazeciarza. Ponadto zapewniamy wsparcie techniczne – dostęp do listy dyskusyjnej użytkowników systemu, pomoc przy skonfigurowaniu Gazeciarza na serwerze obsługującym bazę danych PostgreSQL i php. Tutaj można zapoznać się z wersją demonstracyjną Gazeciarza (aby się zalogować wpisz nazwę użytkownika: demo i hasło: demo).

Nawiązaliśmy także współpracę z firmami oferującymi usługi hostingowe, dzięki czemu możemy sfinansować zakup miejsca na serwerze dla czasopism. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale OFERTY PROMOCYJNEGO HOSTINGU.


DRUKUJ NA ŻĄDANIE

Wydawcy i redaktorzy czasopism mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z wdrażania technologii druku cyfrowego (druk na życzenie, Print-on-Demand), pozwalającej znacznie obniżyć koszty wydawania niskonakładowego czasopisma papierowego lub też tanim kosztem stworzyć wersję papierową czasopisma istniejącego wyłącznie w Internecie. Dzięki naszej pomocy dowiedzą się Państwo m.in. jak przygotować z programu do składu komputerowego plik w formacie pdf i jak taki plik z pożytkiem wykorzystać.


ZDOBĄDŹ PRENUMERATORÓW, UDOSTĘPNIJ ARCHIWUM

Przygotowanie plików w formacie pdf ze składu komputerowego pozwala także na odpłatne udostępnianie tych plików. Można to robić w formie prenumeraty, a także prowadzić ciągłą sprzedaż numerów archiwalnych. Szkolenie w tym zakresie nie jest skomplikowane, a gotowe rozwiązania – w zasięgu ręki. Dodatkowymi kwestiami związanymi z udostępnianiem czasopism w formie plików pdf są ochrona praw autorskich oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym kopiowaniem.


PROMUJ SIĘ W INTERNECIE

Mogą też Państwo otrzymać możliwość promocji czasopisma na stronach serwisu Witryna Czasopism – dostęp do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, możliwość uzupełniania archiwum spisów treści Państwa czasopisma oraz błyskawicznego informowania internautów o świeżych wydaniach. Szkolenie w tym zakresie przeprowadzane jest przy okazji szkolenia dotyczącego druku na żądanie i wykorzystywania plików pdf.Zasady konkursu określa regulamin, aby uzyskać dostęp do grantów i szkoleń należy złożyć wniosek. Złożenie wniosku polega na wypełnieniu elektronicznego formularza, a następnie wydrukowaniu go i – po podpisaniu przez osoby upoważnione – przesłaniu na adres Fundacji Otwarty Kod Kultury: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12 lok. 24.

W formularzu można zaznaczyć, w których częściach programu (grant, szkolenia - Gazeciarz, szkolenia - druk na żądanie i pliki pdf) chcecie Państwo uczestniczyć.


REGULAMIN KONKURSU

1. W skład wsparcia wchodzą:

 • a) mikrogrant na bieżące utrzymanie i rozwój wydania internetowego czasopisma (m.in. honoraria autorskie, opracowanie graficzne)

 • b) Dostęp do narzędzi internetowych oferowanych przez Witrynę Czasopism:

  • (1) Gazeciarz – system zarządzania treścią umożliwiający łatwe i szybkie tworzenie wydań internetowych czasopism
  • (2) szkolenie dotyczące możliwości i obsługi Gazeciarza oraz wsparcie techniczne online
  • (3) pomoc przy skonfigurowaniu Gazeciarza na serwerze docelowym, wskazanie serwerów obsługujących PostgreSql i php
  • (4) możliwość promocji czasopisma na stronach serwisu Witryna Czasopism – dostęp do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, możliwość uzupełniania archiwum spisów treści, informowanie czytelników o nowych wydaniach

 • c) bezpłatne szkolenia oraz pomoc we wdrożeniu technologii druku cyfrowego (druku na żądanie, Print-on-Demand) –

  • (1) Tworzenie pliku pdf ze składu komputerowego
  • (2) Druk cyfrowy a prenumerata – jak szybko i skutecznie kolportować niskonakładowe czasopisma
  • (3) obsługa dostępu do danych czasopisma umieszczonych w katalogu czasopism.pl, uzupełnianie archiwum spisów treści, informowanie czytelników o nowych wydaniach


2. Program grantowy realizowany jest w oparciu o środki Fundacji Otwarty Kod Kultury, zwanej dalej Fundacją, zgodnie z jej celami statutowymi.

Podstawą ubiegania się o wsparcie Fundacji jest złożenie wniosku. Wniosek musi być wypełniony elektronicznie oraz dostarczony w wersji drukowanej – w jednym egzemplarzu. Wersję drukowaną wraz załącznikami (kopia odpisu z KRS lub inna podstawa prawna działania) należy przesłać na adres Fundacji w terminie określonym w ogłoszeniu poszczególnych edycji programu.


KRYTERIA:

3. W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, firmy prywatne i spółki działające na rzecz kultury i promocji czytelnictwa, które:

 • a) wydały co najmniej 3 numery czasopisma o tematyce kulturalnej, w formie drukowanej lub internetowej,
 • b) są wpisane do katalogu czasopism (http://katalog.czasopism.pl).


4. Wsparcie przyznawane jest w ramach programu na podstawie następujących kryteriów:

 • a) jakość i różnorodność publikowanych materiałów, inwencja redakcji w poszukiwaniu i prezentowaniu tematów i idei,
 • b) pomysł na rozwój internetowej wersji czasopisma,
 • c) formy promocji i metody dotarcia do szerokiego grona czytelników.


5. W ramach projektu nie są finansowane:

 • a) bieżące koszty funkcjonowania organizacji/instytucji (w tym: czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne),
 • b) wynagrodzenia etatowe stałych pracowników organizacji/instytucji,
 • c) działalność gospodarcza organizacji/instytucji,
 • d) zakup nieruchomości, środków transportu i realizacja robót budowlano-montażowych.


6. Wnioski kierowane do Fundacji rozpatrywane są przez Komisję Grantową. Komisja podejmuje decyzję w formie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków Komisji. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji.


7. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.


8. W razie zaistnienia wątpliwości dotyczących złożonego wniosku Komisja może zażądać od uczestników programu uszczegółowienia wniosku.


9. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z Fundacją.


10. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań organizacji związanych z realizacją projektu określi umowa zawarta z organizacją.


11. Regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2004

Na podstawie zgłoszeń, e-maili i wniosków, opracowaliśmy dodatkowe informacje dla czasopism zainteresowanych udziałem w programie CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE


Jakie czasopisma internetowe promujecie?


Internet daje możliwości niedostępne dla niektórych papierowych czasopism, które ukazują się w cyklu kwartalnym czy mniej regularnym. Pozwala na szybsze

reagowanie na ciekawe tematy, skrócenie drogi publikacji, stwarza także możliwości interakcji z czytelnikami.

Dlatego promujemy czasopisma internetowe, które nie są prostym skrótem, streszczeniem, spisem treści, kopią czy reklamą papierowej macierzy, lecz cechują się wobec niej autonomią, choćby częściową, zdradzają ambicję poruszenia tematów nowych i wykorzystują możliwości interakcyjne sieci.


Dopiero startujemy – czy mamy szanse na wsparcie finansowe?


Tak, tylko najpierw musimy zobaczyć próbkę waszych dokonań w internecie. Po wydaniu kilku wydań internetowych, które nie będą kopią wersji papierowej czasopisma można się starać o grant finansowy.


Czy możemy uzyskać grant finansowy na opracowanie techniczne (programista, webmaster) czasopisma internetowego?


Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie profesjonalnego serwisu internetowego jest pracą czasochłonną i kosztowną. Dlatego opracowaliśmy narzędzie „Gazeciarz”, które ułatwia tworzenie wydań on-line i pozwala ograniczyć koszty obsługi technicznej czasopisma. Zamierzamy udostępniać czasopismom „Gazeciarza”, zapewniamy wsparcie techniczne, szkolenia, pomoc w dopasowaniu tego narzędzia do potrzeb redakcji. W programie nie będą finansowane koszty opracowania technicznego wersji internetowej czasopisma.


A co z grafiką?


Opracowanie graficzne wydania internetowego czasopisma może zostać dofinansowane w programie Czasopisma kulturalne w internecie


Czy możemy przeznaczyć część grantu na honoraria autorskie?


Tak. Publikowanie premierowych tekstów w sieci (prezentacje, recenzje, felietony etc.) jest traktowane priorytetowo. Zależy nam by internet stał się równoprawnym (w stosunku do papieru) medium publikacji treści kulturalnych. Dlatego nie interesują nas pomysły publikowania artykułów, które nie „zmieściły” się w wersji drukowanej czasopisma


Chcemy stworzyć archiwum internetowe naszego czasopisma – czy możemy otrzymać grant?


Priorytetowo traktujemy publikowanie premierowych tekstów w sieci. Doceniamy jednak znaczenie archiwów i dlatego ich sfinansowanie może zostać zawarte we wniosku.


Złożyliśmy wniosek w jednej z poprzednich edycji Waszego programu. Nie otrzymaliśmy jednak dofinansowania. Czy mamy szanse w tej edycji?


Nie ma żadnych przeszkód by przy spełnieniu kryteriów programu ponownie złożyć wniosek. Zachęcamy do zadawania dodatkowych pytań, które powinny pomóc Państwu dostosować wniosek do priorytetów naszego programu. Czekamy na telefony: 0-22 827 17 63 oraz na e-maile: Katarzyna.Szotkowska@fundacja.czasopism.pl.


Agnieszka.Zieniuk@fundacja.czasopism.pl.

OTWARTY KONKURS

CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2005

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU

Fundacja PZU


III. edycja konkursu – ogłoszenie wyników

CEL PROGRAMU

Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.

21 września 2005 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

W III edycji konkursu wpłynęło 30 wniosków. Komisja rozpatrzyła 22 wnioski spełniające wymogi formalne.

Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:

 • Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, czasopismo artPAPIER – 4000 zł
 • Stowarzyszenie De Musica, czasopismo De Musica – 2000 zł
 • Biuro Literackie, czasopismo Przystań! – 2800 zł
 • Fundacja Atelier, czasopismo Sekcja – 4000 zł
 • Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku, czasopismo Pobocza – 4200 zł
 • Wydawnictwo Grafia, czasopismo -grafia – 3100 zł
 • Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, czasopismo notes.na.6.tygodni – 3500 zł


 • Komisja Grantowa wybrała czasopisma internetowe, które wykroczyły poza formułę kopii wersji papierowej. W przypadku tytułów ukazujących się tylko w internecie decydujące znaczenie miała dotychczasowa działalność pisma oraz precyzyjnie sformułowane plany publikacji nowych treści w sieci.

  OTWARTY KONKURS

  CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2005

  FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU

  Fundacja PZU


  II. edycja konkursu – ogłoszenie wyników

  CEL PROGRAMU

  Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.

  12 lipca 2005 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

  W II edycji konkursu wpłynęło 36 wniosków. Komisja rozpatrzyła 34 wnioski spełniające wymogi formalne.

  Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:

 • Centrum Sztuki Wpółczesnej – Zamek Ujazdowski, czasopismo Obieg – 4000 zł
 • Stowarzyszenie „Nikt” – Ruch Kulturotwórczy, czasopismo Rita Baum – 2400 zł
 • Stowarzyszenie „Inicjatywa Kulturalna Pro Arte”, czasopismo Pro Arte online – 3000 zł
 • Fundacja EXIT, czasopismo Exit – 3000 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz Mediów Niezależnych i Edukacji Społecznej, czasopismo Recykling Idei – 1700 zł
 • Fundacja Krakowska Alternatywa, czasopismo Ha!art online
  – 3000 zł
 • Stowarzyszenie Artystyczne 94, czasopismo sztukpuk – 3000 zł
 • Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka w Rzeszowie, czasopismo Nowa Okolica Poetów – 2000 zł.


 • Komisja Grantowa wybrała czasopisma internetowe, które wykroczyły poza formułę kopii wersji papierowej. W przypadku tytułów ukazujących się tylko w internecie decydujące znaczenie miała dotychczasowa działalność pisma oraz precyzyjnie sformułowane plany publikacji nowych treści w sieci.

  OTWARTY KONKURS

  CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE 2005

  FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU

  Fundacja PZU


  I. edycja konkursu – ogłoszenie wyników

  CEL PROGRAMU

  Promocja czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, wsparcie finansowe wydawców i środowisk tworzących czasopisma kulturalne oraz udostępnienie technologii pozwalających na dotarcie do szerokiego kręgu czytelników.

  16 maja 2005 roku w siedzibie Fundacji przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej konkursu dla czasopism kulturalnych Fundacji Otwarty Kod Kultury.

  W I edycji konkursu wpłynęło 59 wniosków. Komisja rozpatrzyła 45 wniosków spełniających wymogi formalne.

  Na podstawie analizy wniosków, kierując się kryteriami programu CZASOPISMA KULTURALNE W INTERNECIE, Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wydawcom:

 • Stowarzyszenie „Pasaż Antropologiczny”, czasopismo (op.cit.,) – 5000 zł
 • Fundacja Rzecz Piękna, czasopismo 2+3D – 2000 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, czasopismo Artmix – 2000 zł
 • Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, czasopismo artPAPIER – 6000 zł
 • Pixel Riot Piotr Pęcherz, czasopismo Cegła – 800 zł
 • Stowarzyszenie De Musica, czasopismo De Musica – 3500 zł
 • Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji DYNAMIS, czasopismo Dekada Literacka – 3000 zł
 • Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, czasopismo Gadki z Chatki – 6000 zł
 • Wydawnictwo Grafia, czasopismo –grafia – 2000 zł
 • Katowickie Stowarzyszenie artystyczne, czasopismo Kursywa – 3000 zł
 • Wydawnictwo Lux Libri, pismo rzeczy: o dizajnie – 2000 zł
 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Portret, czasopismo Portret – 3000 zł
 • Fundacja Atelier, czasopismo Sekcja – 4000 zł
 • Stowarzyszenie Fort Sztuki, czasopismo spam.art.pl – Artinfo – 2000 zł


 • Komisja Grantowa wybrała czasopisma internetowe, które wykroczyły poza formułę kopii wersji papierowej. W przypadku tytułów ukazujących się tylko w internecie decydujące znaczenie miała dotychczasowa działalność pisma oraz precyzyjnie sformułowane plany publikacji nowych treści w sieci.